sql 查询结果合并

144
提问者 60.186.33.19
2017-09-20 16:47 悬赏 66金币 阅读 350回答 0
操作

两张表,之前使用UNION来合并,现在表A中添加了新的字段,而表B中没有,现在
在用UNION就会报错,

请问一下这里应该用什么方法?

SELECT   `a`.`XingHaoMingChen` AS `xinghaomingchen`,   ifnull(     `c`.`LiPinBianMa`,     `a`.`XingHaoBianMa`   ) AS `xinghaobianma`,   `a`.`XiTongFenLei` AS `xitongfenlei`,   `a`.`ID` AS `lipinid`,   `b`.`NAME` AS `lipinxiaolei`,   (     CASE     WHEN (`c`.`sl` < 0) THEN       0     ELSE       `c`.`sl`     END   ) AS `lipinkucun` FROM   (     (       `chan_pin_xuan_xing_zhu_biao` `a`       LEFT JOIN `sys_common_type` `b` ON (         (           `a`.`XiTongFenLei` = `b`.`ID`         )       )     )     LEFT JOIN `v_li_pin_ku_cun` `c` ON ((`a`.`ID` = `c`.`LiPinid`))   ) WHERE   (     `a`.`XiTongFenLei` IN (       SELECT         `v_li_pin_fen_lei`.`id`       FROM         `v_li_pin_fen_lei`     )     AND (`c`.`sl` > 0)   ) UNION   SELECT     `a`.`XingHaoMingChen` AS `xinghaomingchen`,     `a`.`XingHaoBianMa` AS `xinghaobianma`,     `a`.`XiTongFenLei` AS `xitongfenlei`,     `a`.`ID` AS `lipinid`,     `b`.`NAME` AS `lipinxiaolei`,     NULL AS `lipinkucun`   FROM     (       `chan_pin_xuan_xing_zhu_biao` `a`       LEFT JOIN `sys_common_type` `b` ON (         (           `a`.`XiTongFenLei` = `b`.`ID`         )       )     )   WHERE     `a`.`XiTongFenLei` IN (       SELECT         `v_li_pin_fen_lei`.`id`       FROM         `v_li_pin_fen_lei`     )

程序员问题
相关问题
查看全部
收藏的人(4)